NEXT IS NOW...

(wróć) UWAGA - SKUTKI NIEPŁACENIA RAT KREDYTU HIPOTECZNEGO (05.06.2014)

[źródło: otodom.pl]
Podpisanie umowy kredytu hipotecznego oznacza przede wszystkim konieczność terminowego spłacania kredytu. Jeżeli kredytobiorca nie spłaca rat kredytowych, bank może wystawić przeciwko niemu bankowy tytuł egzekucyjny.

Bankowy tytuł egzekucyjny może być wystawiony tylko przeciwko osobie, która dokonała czynności bankowej, np. zaciągnęła kredyt hipoteczny i złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji jest jednym z warunków podpisania umowy kredytu hipotecznego przez bank.
W oświadczeniu o poddaniu się egzekucji dłużnik może ustalić dopuszczalny termin wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego także przez określenie, że bieg tego terminu rozpocznie się od daty rozwiązania przez bank umowy, będącej podstawą wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Elementy bankowego tytułu egzekucyjnego

Bankowy tytuł egzekucyjny zawiera oznaczenie banku który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia oraz wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny jest także opatrzony pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku.

 

Ważne           

W bankowym tytule egzekucyjnym wymagane jest oznaczenie wysokości i terminów płatności wszelkich odsetek, których egzekucja ma być prowadzona.

W przypadku egzekucji przeciwko kilku osobom lub z kilku części składowych majątku dłużnika można wystawić dalsze tytuły egzekucyjne.

Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko więcej niż jednemu dłużnikowi, czyli także wobec współkredytobiorcom.

 

Procedura egzekucji

Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Oświadczenie, o którym mowa wyżej powinno określać kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Dłużnik może się również poddać egzekucji wydania rzeczy, w przypadku gdy ustanowiono zastaw rejestrowy lub dokonano przeniesienia własności w celu zabezpieczenia roszczenia.

Wniosek banku o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.        

W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności.

Bank nie jest uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonała czynności bankowej, po śmierci tej osoby.

Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez bank, który nabył od innego banku na podstawie umowy przelewu objętą tym tytułem wierzytelność wynikającą z czynności bankowej.

Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercom dłużnika. Takiemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może zostać nadana sądowa klauzula wykonalności.

 

Autor: Aneta Mościcka

 Artykuł pochodzi z:
otodom.pl/wiadomosci/finanse/jakie-sa-skutki-nieplacenia-rat-kredytu-hipotecznego-id3265.html?utm_source=newsletter_otodom&utm_medium=email&utm_content=artykul_jakie-sa-skutki-nieplacenia-rat-kredytu-hipotecznego&utm_campaign=kampania_05_06_2014